Om föreningen


Klimatförändringar är vår tids största utmaning. Den huvudsakliga orsaken till att klimatet har förändrats är vår användning av fossila bränslen som energikälla. För att undvika ytterligare påverkan på klimatet måste vi därför: 

  1. Minska vår energianvändning 
  2. Snarast möjligt ersätta fossila bränslen med förnybara energikällor.

Den snabba omställning som krävs av samhället från fossil till förnybar energi kommer innebära stora utmaningar, men också många nya möjligheter, för Dalsland. Detta är bakgrunden till att den ideella föreningen Fossilfritt Dalsland bildades i augusti 2016.

Fossilfritt Dalsland vill engagera kommuner, näringsliv, akademi, medborgare med flera aktörer för att tillsammans arbeta för en snabb omställning av samhället. Målsättningen är att Dalsland senast år 2030 helt skall ha upphört med användningen av fossila bränslen. En gemensam strävan mot detta mål, i kombination med låga etablerings- och boendekostnader och en fantastisk natur, kan öka Dalslands attraktionskraft på såväl arbetskraft som företag och investerare. Det ger i sin tur ännu bättre förutsättningar för Dalsland att bli en del av lösningen på klimatfrågan, vår tids största och mest angelägna utmaning.